Endurance (named)

  • Bhag Singh Kushal Singh, Maison Blanche Vengai